Position: Home
Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.
Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и др.
Фауната в районите, попадащи в Страндажа е представена от 10 вида земноводни, 22 вида влечуги, а сладководните риби са около 40 вида. Над Странджа преминава миграционният път Via Pontica, което обуславя голямото богатство от 260 вида птици. Гръбначната фауна в нашата община е една от най-богатите в страната. Орнитофауната е особено ценна с видовете – бял и черен щъркел, скален и малък орел, земеродно рибарче, и др. Привлекателно е дивечовото разнообразие: дива свиня, благороден елен, сърна, заяк, вълк, чакал, лисица и др.
Местна инициативна група (МИГ) Средец
News
 • З А П О В Е Д За подобряване условията за безопасно движение на пешеходци и регулиране движението на МПС в централната градска част
 • Спечелени проекти в Община Средец
 • Информация за одобрен проект по програма "ФАР"
 • Указания за провеждане на търг с тайно наддаване
 • Съобщение за предложение: „Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец”
 • All news...
  No corruption ! Last update: 13.1.2010
  Contacts: Факс: (05551) 77-25
  "Горещ телефон" - 77-09 за подаване на сигнали за корупция
  Google
  www www.obshtinasredets.bg
  Top