Новини
Aдаптиране на системи АКСТЪР към изискванията на Националния план за въвеждане на еврото
26.04.2023

Уважаеми КОЛЕГИ,

          Във връзка с постъпили запитвания относно адаптиране на системи АКСТЪР към изискванията, свързани с въвеждането на европейската валута, Ви информираме, че следните системи от фамилията АКСТЪР:

АКСТЪР КАСА

АКСТЪР НАЕМИ

АКСТЪР ТЪРГОВИЯ

АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ

АКСТЪР МОБИЛНИ УСЛУГИ

АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ

АКСТЪР ДОГОВОРИ

АКСТЪР МДТ

АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

имат необходимост от адаптация, която се изисква от Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Накратко особеностите, на които трябва да се намери решение са следните:

 • През първия един месец от деня на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това означава, че по посочените правила цените на услугите ще трябва да могат да се изчисляват и посочват и в лева и в евро.
 • През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в центрове за услуги или чрез електронните и мобилни услуги. От друга страна, в центровете за обслужване на гражданите служителите трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения.
 • Всички плащания към и от бюджета ще се извършват в евро от деня на въвеждане на еврото като законно платежно средство. Изключения правят касовите плащания към бюджета в периода на двойното обращение на лева и еврото, когато следва да има възможност тези операции да се извършват в двете валути. Това означава, че всички генерирани финансови документи (напр. банкови бордера) трябва да бъдат в евро и в лева в зависимост от наличните средства в касата.
 • Съгласно Националния план за въвеждане на Еврото, засегнати са всички информационни системи (ИС) на национално и общинско ниво, които извършват дейности с валутни единици и обработват финансова информация. В тази връзка ИС на административните структури, публичните компании и други организации следва да бъдат навременно адаптирани за работа с еврото, а готовността им за въвеждането на еврото следва да бъде гарантирана от съответните министерства, ведомства и институции в рамките и сферата на тяхната компетентност. За безпроблемната адаптация на ИС към работа с еврото следва да се изпълнят следните действия:
  • Да се реализира съвместимост с еврото на всички информационни системи, които ще бъдат засегнати от смяната на валутата. За целта административните органи да предприемат необходимите действия за реализиране на дейностите по надграждане/развитие на информационните си системи, които към момента не работят с евро.
  • Да се въведе нормативно изискване при създаването или надграждането на информационна система, която работи с валута, и да се гарантира нейната съвместимост с еврото.
  • Поне три месеца преди датата на въвеждане на еврото, ИС следва да могат да показват и извършват операции с евро и/или операции по превалутиране от лева в евро. По този начин следва да се осигури приемственост на публичните ИС по време на периода на двойно обозначаване на цените.
  • Голяма част от информационните системи от публичния сектор поддържат големи бази данни, съдържащи информация в национална валута. В много случаи данните могат да продължат да се съхраняват в националната валута и могат да бъдат преобразувани само ако е необходима допълнителна обработка. Ще има случаи, в които вероятно ще е необходимо преобразуване на съхраняваните данни. За случаите, в които се налага преобразуване на данните, оригиналните данни следва да се архивират при спазване на принципите за защита на данните.

Необходимите дейности, за да отговорят информационните системи на тези промени, представляват значителни изменения в начина на функциониране на софтуера и не могат да бъдат извършени като част от абонаментната гаранционна поддръжка.

 

Поемаме ангажимент допълнително да Ви предоставим по-точно остойностяване, когато започне реалното  изпълнение на Националния плана за въвеждане на еврото.

Екип "Реални системи"
Софтуерна група АКСТЪР